Bedriftshelsetjeneste – Formål og arbeidsoppgaver

En Bedriftshelsetjeneste er en tjeneste som skal fungere som et slags støtteapparat for både arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriften i sin helhet.

Bedriftshelsetjeneste

Tjenesten er til for å sikre en trygg og sunn arbeidsplass som også oppfyller de retningslinjene og kravene som virksomheten står ovenfor.

Noen oppgaver som en bedriftshelsetjeneste skal oppfylle er å gi råd og bistå med fagkyndige tjenester innenfor forebyggende HMS-arbeid.

Når en bedrift kobler seg opp til en bedriftshelsetjeneste, vil dette hjelpe arbeidsgiver med å oppfylle sitt ansvar, samt at man etablerer et trygt arbeidsmiljø for ansatte på arbeidsplassen.

Et godt og trygt arbeidsmiljø henger tett sammen med motivasjon, mestring og arbeidsglede. Disse tre begrepene er uløselig knyttet til et godt og trygt arbeidsmiljø. Disse egenskapene vil også ha en svært positiv påvirkning på driften av enhver virksomhet.

En trygg og god arbeidsplass

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) kan ses på som en praksis som gjøres for å identifisere potensielle farer og minimere/fjerne disse farene. Et systematisk HMS-arbeid bør stå sentralt i alle typer bedrifter og selskaper, uavhengig av størrelse eller felt.

Hvorfor er det viktig med systematisk HMS-arbeid på en arbeidsplass?

HMS på arbeidsplassen

Det er mange positive og viktige fordeler som følger med et godt HMS-arbeid, blant annet:

  • HMS-arbeid er viktig for å sikre at ansatte ikke blir utsatt for skader eller blir negativt påvirket av det arbeidet som blir utført på arbeidsplassen.
  • Det er særdeles viktig for å implementere en positiv helse og sikkerhetskultur på arbeidsplassen som også fremmer helse og sikkerhet.
  • Et systematisk HMS-arbeid er viktig for å administrere helse og sikkerhet på en bedre og mer systematisk måte. Dermed blir det lettere å plukke opp eventuelle farer eller risikoer.

HMS anses som en av de viktigste prioriteringene på arbeidsplassen. En av hovedårsakene til at HMS blir såpass høyt prioritert er for å ivareta menneskers helse og liv, dette er spesielt viktig i industrisektorer med høy risiko.

Disse bransjene er har en høyere sannsynlighet for å bli rammet av arbeidsskader, sykdommer og dødsfall på grunn av utrygge eller risikofylte arbeidsforhold.

Ved å etablere et godt og effektivt HMS-arbeid på en arbeidsplass vil risikoen for slike ulykker bli redusert til det absolutte minimale. En av hovedoppgavene til en bedriftshelsetjeneste er å sikre et godt og systematisert HMS-arbeid.

Verdier og holdninger på arbeidsplassen

At de ansatte på en arbeidsplass har gode verdier og holdninger når det kommer til sikkerhet på arbeidsplassen er avgjørende for å skape et trygt arbeidsmiljø. Slike verdier kan bli internalisert i de ansatte ved å ha stort fokus, samt god og nødvendig opplæring innenfor HMS-arbeid på arbeidsplassen.

En sunn og god sikkerhetskultur på arbeidsplassen kan derfor bidra til forbedret sikkerhetsytelse og redusert risiko for skader og ulykker.

 

Typiske oppgaver for en bedriftshelsetjeneste

Til tross for at en bedrift blir knyttet opp til en bedriftshelsetjeneste, er det fortsatt arbeidsgiver som har det fulle ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomheten.

Helt overordnet kan man si at hovedoppgaven til en bedriftshelsetjeneste er å bistå arbeidsgiver med forholdene som arbeidsgiver har ansvar for i arbeidsmiljøarbeidet.

Til tross for at arbeidsoppgavene til en bedriftshelsetjeneste vil variere ut ifra hvilken type bedrift tjenesten kobles opp til, så er det fortsatt noen oppgaver som er typiske for en bedriftshelsetjeneste og som går igjen på de fleste arbeidsplasser. Slike oppgaver kan for eksempel være følgende:

  • Planlegging og gjennomførelse av fysiske endringer på arbeidsplassen
  • Ha interkontroller ift. HMS-arbeidet på arbeidsplassen
  • Danne en oversikt, samt kartlegge arbeidsmiljøet på arbeidsplassen
  • Foreta risikovurderinger på arbeidsplasser for å minimere sjansen for at ulykker eller skader skal oppstå
  • Drive med endringsarbeid som skal forebygge eventuelle helseskader på arbeidsplassen
  • Ha en oversikt over den generelle helsen til ansatte

Ta vare på de ansatte

De ansatte på en arbeidsplass kan forklares som en av de viktigste ressursene til en bedrift og de har mye å si for produktiviteten og lønnsomheten til virksomheten. En av oppgavene til en bedriftshelsetjeneste er sørge for at ansatte på en arbeidsplass har en trygg og sunn arbeidsplass som ikke har en negativ påvirkning på ens helse.

God helse blant ansatte har en enormt stor påvirkning på bedriften, både når det kommer til det økonomiske og effektiviteten av driften. God helse er bra for bedriften og en sunn arbeidsstyrke vil gi gode resultater.

Rådgivning om arbeidshelse kan hjelpe bedriften til å bli mer produktiv og redusere sykefravær. Dette vil også etter hvert bli svært kostnadsbesparende for enhver bedrift.

Arbeidstilsynet

For at en tjeneste kan kalle seg en godkjent bedriftshelsetjeneste, må tjenesten bli godkjent av Arbeidstilsynet. Dette gjøres for å sikre god kvalitet og nødvendig kompetanse innad i tjenesten.

Krav om godkjennelse

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sørge for at bedriftshelsetjenesten er godkjent av arbeidstilsynet. Dette er en ordning som er laget for å sikre god kompetanse og kunnskap hos tjenesten, samt kvalitetssikre de tjenestene som blir gitt. Kravene som stilles for at en bedriftshelsetjeneste skal regnes som godkjent er svært strenge.

Dette kommer av at en bedriftshelsetjeneste står ovenfor flere oppgaver som kan påvirke både liv og helse hos ansatte. De ansatte i en bedriftshelsetjeneste må ha god nok fagkunnskap til å håndtere eventuelle risikoer og utfordringer for å kunne bistå bedrifter med nødvendig hjelp.

Egenordning eller ekstern leverandør?

Man skiller gjerne mellom ulike typer ordninger når en bedrifts skal knytte seg opp til en bedriftshelsetjeneste. Disse to ordningene kalles en egenordning og ekstern leverandør/fellesordning.

Uavhengig av hvilke av disse ordningene man velger å knytte bedriften opp til, er det fortsatt et krav at bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet.

Det er ofte de større bedriftene som velger å benytte seg av en egenordning når man skal knytte bedriften sin opp til en bedriftshelsetjeneste. Denne typen bedriftshelsetjeneste blir dannet internt i virksomheten. Det er derfor viktig å passe på at tjenesten stiller seg uavhengig til resten av virksomheten.

Dersom man har en liten eller mellomstor bedrift, er det vanlig å knytte seg opp til en ekstern leverandør/ fellesordning.

En fellesordning kan ha forskjellige målgrupper, og noen velger å benytte seg av bedrifter ut ifra deres geografiske område, mens andre velger ut ifra spesialtilpassede tjenester som er tilpasset spesifikke bransjer.