Hva er BNP?

BNP står for bruttonasjonalprodukt. BNP er ett av grunnbegrepene innom økonomi.

Bruttonasjonalprodukt er den samlede verdien av varer og tjenester som bliver produsert i løpet av ett år i ett land. Den smalede verdien av varer og tjenester består all privat konsum pluss brutto investeringer pluss offentlige utgifter pluss eksport minus all import. BNP brukes ofte som et mål på velstandsnivå i et land.

Når velstandsnivå måles i BNP, ser man ofte på hvordan BNP ser ut i forhold til beregninger om fremgang i nasjonaløkonomien. Har man regnet med større fremgang, enn BNP framviser, går det ikke så bra for nasjonaløkonomien, selv om BNP kanskje er høy likevel. Dette er fordi veksten i økonomien da er mindre, enn ønsket.

Betegnelsen brutto betyr at den beregnede verdi av kapitalslit i landet ikke er fraregnet i beløpet. Kapitalslit er den løpende verdiforringelsen av bygninger, maskiner, transportmidler og lignende. Bruk og alder føre til at realkapitalen slites, og kapitalsliten måler denne forringelsen i et lands valuta. Trekker man fra kapitalslitet, får man NNP, nettonasjonalproduktet.

Kjøpekraftsparitet

BNP blir også ofte målt ofte målt i forhold til kjøpekraftspariteten. Kjøpekraftsparitet vil si den verdien av en valuta som svarer til forholdet mellom to pengeenheters kjøpekraft. Valutaer er i paritet hvis man kan kjøpe samme mengde varer for samme beløp i de to landene. For å eksemplifisere kan man si at hvis et forbrukslån på dagen koster deg tusen norske kroner i Norge og et lån uten sikkerhet koster tusen svenske kroner i Sverige er landenes valuta i paritet. For å måle pariteten ordentlig, krever det selvfølgelig større sammenligninger av varer og tjenester enn lån. Paritetsberegninger blir vanligvis foretatt over tid i forbindelse med endringer i prisnivåer.

BNP sammenlignes med kjøpekraftspariteten fordi en lav BNP ikke nødvendigvis vil si at kjøpekraften er tilsvarende lav innenlands. Forholdet mellom faktisk valutakurs og kjøpekraftsparitet kalles vanligvis reel valutakurs. For å få et reelt bilde av et lands konkurranseevne, kjøpekraft og velstandsnivå, er det nødvendig å sammenligne flere parametre.

Vurderinger av et lands valuta er også bestemmende for et lands konkurranseevne på det globale markedet.

Kuriosa: Bhutan er det eneste land i verden hvor man utover å måle bruttonasjonalprodukt også måler bng – bruttonasjonalgede.

Kilder: snl.no og, Money Banker og bi.no